REHOĽNÝ STAV

RKC vždy podporovala a schvaľovala typ ľudí, ktorí sa rozhodli všetkého vzdať, a stali sa mníchmi/mníškami.

Mních/mníška je človek, ktorý sa dobrovoľne rozhodol vzdať všetkého čo mal (manželky, detí, majetku, svojej práce, rodiny) z lásky k Bohu.

Mnísi žijú vo svojich komunitách v kláštoroch, ktoré sú zväčša mimo civilizácie na samote. Mnísi. Mnísi svojim asketickým životom môžu očakávať vyššiu odmenu v nebi, ako i lepšie porozumenie Písma. S týmto však nesúhlasia viacerí protestanti, ktorí tvrdia, že asketickým životom nezískame ani väčšiu odmenu v nebi, ani vyššie duchovné poznanie.

ARGUMENTY V PROSPECH ASKETICIZMU :

1) Evanjelium podľa Matúša 19: 29

"27 Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?" 28 Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29 A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. 30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."

Poznámka : V 27 verši teda vidíme že aj apoštoli opustili pre Boha všetko. V 29 verši zas vidíme, že ten kto sa pre Boha zriekne niektorých z týchto vecí, dostane 100 násobne viac, a teda 100 násobne väčšie duchovné dobrá, a tým pádom pochopiteľne i lepšiu pozíciu v nebi, pretože ani v nebi si nebudú všetci rovní, ale budú tam rôzne duchovné dobrá Mt 18:4, Mt 5:19


2) Evanjelium podľa Lukáša 14: 25-33

"25 Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. 28 Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: 30 »Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.« 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom."

Poznámka : V 33 verši sa hovorí o učeníkoch Ježiša, a učeníci Ježiša môžu byť len tí, čo sa zrieknú všetkého! Nie žeby sa všetci kresťania museli teraz všetkého zriecť, ale ten sa chce nazývať Ježišovým učeníkom, a byť teda na najvyššom poste, musí sa pre Ježiša zriecť všetkého!


3) Evanjelium podľa Lukáša 2:36-37

"36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami."

Poznámka : "Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami". Ide tu v podstate o rovnaký popis toho ako žijú dnešní mnísi, ktorí sa tiež postia, neustále modlia a žijú v chráme v izolácii od ostatných.


4) Zjavenie 14: 1-5

"1 Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. 2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny."

Poznámka : Tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami a teda sú panicmi, sú blahoslavenejší a sú vykúpení ako prvotiny.


PROTIARGUMENTY :

1) 1 List Timotejovi 4:3

"1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu."

Držanie pôstu a neženenie sa je diabolským učením

Poznámka : Len v tom prípade ak to niekto niekomu prikazuje, ak niekto niekomu zakazuje ženiť sa a jesť všeliaké pokrmy. Lenže mnísi a mníšky sa zriekli manželstva, a viacej sa postia na základe dobrovoľnosti, na tom nie je predsa nič zlého, veď aj apoštoli sa zriekli dobrovoľne všetkého. Aj Pavol odporúčal celibát pre obyčajných veriacich, no NEPRIKAZOVAL ho.


2) Evanjelium podľa Matúša 28: 19

"18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého"

Kresťania sú povolaní ku krsteniu, ako však môže učiť a krstiť niekto kto je izolovaný od spoločnosti v chráme ?

Poznámka : Tento verš sa očividne netýka všetkých kresťanov, alebo snád každý jeden kresťaň za života niekoho pokrstil, a odučil ?

Tento verš sa primárne týka cirkevných predstavených, o čom som písal i tu : https://katolik0.webnode.sk/kto-moze-krstit/


Zdroj na obrázok : https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADch#/media/S%C3%BAbor:Agustinos_Recoletos.jpg