KATOLÍCKE ZÁZRAKY

V tejto kategórii si vymenujeme niektoré katolícke zázraky, a povieme si aj niečo o zázrakoch u protestantov. 

PROTIARGUMENTY :

1) V Božej cirkvi sa nemusia diať zázraky. Zázraky sú len akýmsi bonusom, ale nie sú jedným z faktorov podľa ktorých sa identifikuje Božia cirkev.

ODPOVEĎ :

1. list Korinťanom 12:28 :

"A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."


List Galaťanom 3:5 :

"A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?"

Poznámka : V Božej cirkvi sa teda zázraky dejú.


List Hebrejom 2:4 :

"a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle."

Poznámka : Pravá viera je dosvedčovaná zázrakmi.


2) Nielen Božia Cirkev ale aj falošní Mesiáši a proroci budú robiť zázraky

Evanjelium podľa Matúša 24:24 :

"Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených."


2. list Solúnčanom 2:9 :

"toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi."

ODPOVEĎ :

Áno, aj falošní proroci a mesiáši budú robiť zázraky, a preto zázraky samo o sebe ešte 100% nepotvrdzujú Božiu cirkev.


ZÁVER : Cirkev v ktorej sa nekonajú Božie zázraky nemôže byť Božou cirkvou, ale súčasne platí aj to, že zázraky v Cirkvi ešte negarantujú jej 100% pravdivosť.

V katolíckej cirkvi sa zázraky dejú, pričom niektoré z nich ako Fatima, Zeitun sú celosvetovo známe a ich svedkami bola široká verejnosť, a obraz z Guadalupe je v súčasnosti dokonca možné pozrieť si osobne.

V protestantských cirkvách zázraky hlási len malé množstvo z nich, pričom ich zázraky nie sú celosvetovo známe a nevyskytujú sa pred širokou verejnosťou, ale skôr len v úzkej skupine ľudí danej cirkvi.